תנאי שימוש


תקנון, תנאי רישום והתחייבות הנרשם:
א. ביטול הרישום בכנסים ללא דמי השתתפות, אין כל פיצוי על ביטול הרישום והנרשם יכול לבטל את רישומו בכל עת. 

ב. לנרשם ו/או לרושם את הנרשם ידוע ומוסכם עליו כי באפשרותו לבטל את הרישום לכנס ללא תשלום פיצוי עד 7 ימי עסקים לפני מועד הכנס, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב וכנגד קבלת מס' ביטול מאת החברה המארגנת.


ג. לנרשם ו/או לרושם ידוע ומוסכם עליו כי לאחר מועד הביטול האחרון , גם אם הרישום בוצע לאחר מועד זה,  ו/או אי הגעת הנרשם לכנס מכל סיבה שהיא, למעט ביטול שנעשה במועד שנקבע בסעיף ב', הוא יחויב במלא דמי הרישום לכנס כמצוין בטופס הרישום ובתוספת מע"מ כחוק. 


ד. לנרשם ידוע והוא מתחייב בזאת כי אם תשלום דמי הרישום לא יוסדרו ע"י הרושם ו/או ע"י הארגון שמטעמו הוא נרשם/נשלח, עד למועד הכנס, יהיה עליו לשלם מידית ובאופן אישי את מלא דמי הרישום כמתחייב מטופס זה.


ה. לנרשם ידוע ומוסכם עליו כי במקרה של איחור בתשלום מעבר למועד הכנס, זכאית החברה המארגנת לבטל את התעריף המוזל (אם ניתן), ולחייבו בדמי הרישום המלאים ובתוספת ריבית של 1% לכל חודש איחור.


ו. טופס הרישום הדיגיטלי מהווה כתב הרשמה והתחייבות כספית של הנרשם והרושם כלפי החברה המארגנת.


ז. הנרשם ו/או הרושם, מסכים כי הפרטים שהזין לצורך הרישום לכנס ו/או לתערוכה, ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, ו/או לטלפון נייד/חכם, וכי בכל עת יוכל לבטל את הסכמתו זו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: Office@icx.co.il, בפקס למספר: 03-6949500 או ב-SMS ובווצאפ למספר: 054-6432201.